PIRKIMO IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai  Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį paspaudžia mygtuką „Patvirtinti”.
Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Pirkėjas įsipareigoja
3.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Pirkėjas praranda atpažinimo kodą –  privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją e-parduotuvės „Kontaktai”  skyriuje nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Jeigu prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių Pirkėjas atsisako priimti prekes, jis privalo sumokėti Pardavėjui dėl prekių pristatymo atsiradusias.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4. Pardavėjo  teisės
4.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią suma, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
4.2 Jeigu Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui – Pardavėjas be išankstinio perspėjimo gali apriboti Pirkėjo teises, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5. Pardavėjas įsipareigoja
5.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pasirūpinti, kad Pirkėjo užsakytos prekes būtų pristatytos laiku, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
5.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytas prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, Pardavėjas privalo per 72 valandas grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

6. Prekių pristatymas
6.1. Prekės bus pristatytos Pardavėjo įgaliotu atstovu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl prekių pristatymo uždelsimo arba pristatymo ne laiku.
6.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę.
6.3. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba krovinio Važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota.
6.4. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti Važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius Važtaraštį be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga.

7. Daiktų grąžinimas
7.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
7.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakoto Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima grąžinamo daikto.
7.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas.
7.4. Pakuotė turi būti nepažeista ir švari.
7.5. Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos kokybės.
7.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

8. Atsakomybė
8.1. Pirkėjas atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
8.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
8.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.
8.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

9. Informacijos siuntimas
9.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.